Tuesday, November 4, 2008

soalan spot edu.......exam semester 2-pismp ipgm

SOALAN 2

Terangkan dua komponen alam belajar berikut:

i) Fizikal :

ii) Psikososial : (4 markah)(b) Nyatakan tiga jenis permainan kognitif dan berserta contoh yang
bersesuaian. ( 6 Markah )2. Main adalah sebahagian daripada aktiviti yang boleh digunakan dalam proses
pengajaran dan pembelajaran.
a) Terangkan dua ciri main. (4 markah)
b) Jelaskan tiga kepentingan main. (6 markah)


3. Guru perlu mengambil kira aspek-aspek perbezaan individu dan kecerdasan
pelbagai murid semasa merancang aktiviti pengajarannya.
(a) Terangkan dua aspek perbezaan individu. (4 Markah)


(b) Berikan empat cara guru boleh menangani masalah perbezaan individu
semasa menjalankan sesi pengajaran dan pembelajaran di dalam bilik darjah. (6 Markah)4. (a) Mengikut Maslow seseorang individu harus memenuhi keperluan asas
sebelum memenuhi keperluan sekunder.
Terangkan dua Hierarki Keperluan Maslow.
i. Keperluan asas:
ii. Keperluan sekunder: ( 4 Markah)


(b) Terangkan tiga cara yang boleh diambil oleh guru bagi memenuhi keperluan
murid semasa proses pengajaran dan pembelajaran mengikut Hierarki Keperluan
Maslow. (6 Markah)


BAHAGIAN C. (40 markah)

Jawab semua soalan.

1. Melalui teori-teori pembelajaran, guru akan memahami pelbagai cara bagaimana
murid-murid belajar.

(a) Huraikan tiga implikasi teori Behavioris berdasarkan pandangan Skinner
kepada guru sebagai usaha meningkatkan pembelajaran dalam kalangan
kanak-kanak. (6 markah).

(b) Bincangkan penggunaan teori Pembelajaran Sosial untuk meningkatkan
keberkesanan pengajaran dan pembelajaran. (9 markah).


2. Model pengajaran merupakan satu perihalan persekitaran pembelajaran yang
digunakan sebagai panduan bagi merancang kurikulum, kursus dan penyediaan
bahan-bahan pengajaran dan pembelajaran.
Berdasarkan pemahaman anda terhadap model-model pengajaran.

a) Huraikan tiga cara dalam kaedah ekspositori yang boleh digunakan bagi
membina pemahaman pelajar terhadap pengajaran dan pembelajaran. (6 markah).

b) Bagaimanakah strategi pemusatan murid boleh digunakan untuk
meningkatkan penguasaan ilmu secara berkesan di kalangan muridmurid
terhadap pengajaran dan pembelajaran? (8 markah).


3. a) Berikan lima ciri bilik darjah yang kondusif. (5 markah).

b) Berdasarkan Model Pengajaran Inkuiri, huraikan lima implikasi pengajaran
dan pembelajaran berkesan di bilik darjah. (5 markah).SOALAN 3

MURID DAN ALAM BELAJAR (SPOT) (mohdnorizwansulaiman.wordpress.com-ipkb)

(a) Unsur-unsur yg terdapat dalam bilik darjah

i. suasana kondusif

ii. saling menghormati antara murid

iii. Nada suara yang sesuai

iv. Hubungan interpersonal.

(b) main

Ø Penting untuk perkembangan potensi kanak-kanak.

Ø usaha yang tinggi.

Ø Tujuan-tujuan bermain.

Ø Jenis-jenis permainan.

Ø Tahap tinggi dalam aktiviti sosial dapat memupuk komunikasi dan interaksi sosialCiri main dan komponen main.

(c ) formal dan bukan formal.

§ perbezaan

(d) apabila kita mula2 pengajaran

 • ikut tahap kecergasan
 • guna muzik

(e)teori behaviorisme

 • hirarki Gagne
 • fasa penekanan murid bentindakbalas terhadap pengatahuan yang dipelajari.

(f) teori pembelajaran

 • murid belajar dulu proses pemodelan tiru.

(g) teori humanistic meningkat kreativiti mereka

 • timbul perasaan tak bertanggung jawab murid.
 • baca sajak , fahami maksud sajak

- peneguhan teori pelaziman( operan)v teori pembelajaran masteri

 • beri soal selidik, untuk dapatkan jawapan daripada 1 perkara/ soalan

v Teori pembelajaran Ekspositori

 • murid terlibat secara aktif dalam p&p

v teori Kecergasan Pelbagai Howard Gagne

v bagaimana guru nak berikan motivasi kepada pelajar

 • personaliti lebih unggul.
 • beri peneguhan terus kepada murid yang melakukan tingkah laku yang kita nak.
 • beri hukuman terus kepada murid yang melakukan kesalahan.

v 2 kompenan alam belajar

 • fizikal
 • ritual
 • psikososial

a) guru perlu kira aspek perbezaan individu & kecergasan pelbagai

 • terangkan 2 aspek perbezaan individu
 • beri cara-cara guru menangani perbezaan individu.b) hierki Maslow

 • terangkan
 • bagaimana guru boleh penuhi keperluan murid ikut hirearki Maslow.

1. huraikan 3 cara pandangan skinner, Watson, pavlow.

 • bincangkan penggunaan teori pembelajaran Sosial dalam P&P.

2. model pembelajaran – 3 cara penggunaan kaedah ekspostori.

3. bagaimanakah teori pemusatan murid dapat digunakan.

4. cara perlu elak stress

 • strategi penggunaan bilik darjah untuk mewujudkan suasana yang kondusif,

5. 2 cara untuk tingkatkan kerjasama pelajar.

Struktur

Soalan 1

a) 5 elemen psikososial

b) 5 prinsip blik drjh

Soalan 2

a) knp aktvt bermain penting utk capai objktf pbelajaran

b) 5 jenis permainan ikut kategori pmainan social

Soalan 3

a) 5 kecerdasan Howard Gardner

b) 5 ciri gaya jenis accomodator

Struktur (IP PEREMPUAN MELAYU MELAKA)

1. murid alam belajar

2. Perbezaan individu dan motivasi pembelajaran

Esei

Maslow

Soalan 1

a) tujuan dpt kepuasan dlm hierarki yg lbh tggi

b) huraikn cri2 indvdu yg dnyatakan di atas

c) teori konstruktivisme : apa implikasi dlm pnp

soalan 2

Pendekatan pembelajaran penemuan

a) langkah sesuai utk jalankan aktviti pgajaran induktif dlm blik drjh.

b) cadangkan 5 cara utk jalankn penaakulan induktif dlm blik drjh scra berkesan

soalan 3

a) strategi pgurusan blik drjh utk kwujudan

b) 2 cara utk tingkatkan kerjasama dkalangan pelajarEsei (IP PEREMPUAN MELAYU MELAKA)

1. Teori pembelajaran

2. Kaedah pengajaran dan rekabentuk psekitaran yg kondusif

No comments: